Prezydent Jarosław Ferenc z wotum zaufania i absolutorium

Dział: Aktualności
30/06/2020 - 12:20

Dzisiejsza XIX sesja była sesją absolutoryjną dla prezydenta miasta. Najpierw udzielono prezydentowi wotum zaufania. Następnie Jarosław Ferenc uzyskał absolutorium.

absol

Głosowanie radnych nad przyznaniem prezydentowi absolutorium poprzedziła debata o raporcie o stanie miasta. Radni zgłosili uwagi do raportu. Prezydent odniósł się do każdej z nich.

Następnie przewodniczący rady, Rafał Dębski, zarządził głosowanie nad wotum zaufania.

Podczas głosowania jeden radny, Tadeusz Kubak, był nieobecny. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu: Wioletta Pal, Bartłomiej Biskup, Daniel Serwa, Andrzej Kucharski i Piotr Lewandowski. Pozostali głosowali za wotum.

Skarbnik miasta Mariola Wypych przedstawiła sytuację finansową miasta. Jadwiga Łysik pozytywnie zaopiniowała stan realizacji budżetu. Paweł Kałdoński także pochwalił stan finansów. 

Radny Andrzej Kucharski także odniósł się do zaprezentowanych danych i stwierdził: - Rzeczywiście dobrze, że są inwestycje, że miasto podjęło trud inwestycyjny. Ale czy wszystkie rzeczywiście były trafione? Moim zdaniem nie.

Następnie po debacie na temat finansów miasta przyjęto niejednomyślnie sprawozdanie finansowe i i sparwozdanie z wykonania budżetu. W tym głosowaniu ponownie wstrzymało się pięcioro radnych: Wioletta Pal, Bartłomiej Biskup, Daniel Serwa, Andrzej Kucharski i Piotr Lewandowski. 

Wreszcie radni zajęli się udzieleniem prezydentowi absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowych. Do przyjęcia uchwały potrzebna jest bezwzględna większość. Choć niejednomyślnie aboslutorium zostało udzielone w stosunku głosów: za 14, wstrzymało się 5.

Prezydent Jarosław Ferenc podziękował radnym, w tym radnym z opozycji za brak sprzewciwu i wstrzymanie się od głosu.